Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Deyimler ve Atasözleri

                                                 
DEYİMLER VE ATASÖZLERİ TESTİ
1.    “ Ali, eli sıkı bir adamdı.”
Buna göre, Ali için ne söylenebilir?
A.cimri          B.cömert          C.sinirli        D.sakin

2.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “çok kızmak, sinirlenmek” anlamında değildir?

A.gözü dönmek                      B.tepesi atmak                C.kan beynine sıçramak       D.kulağı kızarmak

3.Aşağıdaki atasözlerin hangisi “tutumluluk” ile ilgili değildir?

A.sakla samanı gelir zamanı                            B.damlaya damlaya göl olur.                                         
C.ak akçe kara gün içindir.                             D.bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

4. Aşağıdaki tümcelerden hangisinde “korkmak” anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A.Yemek yapmayı unutunca etekleri tutuştu.  B.Geç kalacağım diye aklım çıktı.                                  C.Babası eve geldiğinde burnundan soluyordu. D.Paraları görünce gözleri yuvalarından çıktı.

5.  “biçer – fırtına – eken – rüzgar – kişi”
Yukarıdaki kelimelerden bir atasözü oluşturulduğunda hangi kelime dışarıda kalır?

A.rüzgar             B.eken            C.kişi         D.biçer

6. “Karadeniz’de gemilerin mi battı, bu halin  nedir böyle Kaan? diye sordu.”
Yukarıdaki tümceye göre, Kaan için ne söylenebilir?

A.korkmuş         B.üzgün      C.mutlu      D.şaşkın

7.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “dayanışmanın, yardımlaşmanın önemini” anlatmaktadır?

A.ağaç yaş iken eğilir.                                                   
B.Bir elin nesi var, iki elin sesi var.                               
C.Acı patlıcanın kırağı çalmaz.                                
D.İşleyen demir pas tutmaz.

8.   “Güneş balçıkla sıvanmaz.”  Atasözünün anlamı nedir?

A.güneşin önü hiçbir zaman kapanmaz.                   B.gerçekler asla saklanmaz, gizlenemez.                 C.hayal kurmak yeterli değildir.                               D.güneşin ışığı her yeri aydınlatır.

9. “Ali, arkadaşı ile oynarken çok sinirlendi. Arkasından koşup ona vurmak isterken ayağı takılıp düştü. Dizi çok acımış ve kanamıştı.”

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin yukarıdaki parça ile ilgisi yoktur?

A.keskin sirke küpüne zarar.                        B.öfke ile kalkan zarar ile oturur.                               
C.bir musibet bin nasihatten iyidir.                D.öfke ekilen yerden pişmanlık biçilir.

 10. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kızdırmak” manasındadır?

A.kan beynine sıçramak   B.damarına basmak C.burnundan solumak      D.tepesi atmak.

11. “Akşam telefonla konuşurken küplere bindi.”
Yukarıdaki tümcede “küplere binmek” neyi anlatmaktadır?

A.sevinmek                            B.üzülmek          C.kızmak                        D.korkmak

12.Aşağıdaki tümcelerin hangisinde kullanılan deyim, tümceye “üzülmek” anlamı katmamıştır?

A.Babamın yüzü sirke satıyor yine.                                   
B.Onu birden görünce nutku tutuldu.                         
C.Yazılıdan aldığı notu görünce suratı asıldı.            
D.Yüzünden düşen bin parça oluyor.

13. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “düzen, temizlik” ile ilgilidir?

A.aslan yattığı yerden belli olur.                            B.güneş girmeyen eve doktor girer.                               C.Her horoz kendi çöplüğünde öter.                     D.temizlik dinin yarısıdır.

14.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi , başımıza gelen olaylardan ders çıkarmak anlamındadır?

A.Bir musibet bin nasihatten iyidir.                             
B.son pişmanlık fayda etmez.                                            
C.ağaç yaş iken eğilir.                                                     
D.öfke ile kalkan zarar ile oturur.
  
15.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bir şeyi çok istemek” anlamındadır?

A. içi erimek                        B. içi gitmek           C.içi titremek                      D. içi geçmek

16.”Bu kızın eli çok ağır.” Tümcesindeki kız için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A.hamarat      B.tembel    C.çalışkan     D.atılgan

17.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “kibirli olmak” anlamındadır?

A.burnu havada olmak     B.burnu düşmek  C.burnu sızlamak               D.burnunda tütmek

18.Aşağıdaki deyimlerden hangisi, anlamca diğerlerinden farklıdır?

A.gözü kararmak               B.suratı asılmak   C.burnundan solumak     D.küplere binmek

19.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “önceden yapılan planların her zaman gerçekleşmeyece
ği” anlamına gelmektedir?

A.ayağını yorgana göre uzat                              B.ummadık taş, baş yarar.                                      
C.evdeki hesap çarşıya uymaz.                         D.sabreden derviş muradına ermiş.

20.Aşağıdaki deyimlerden hangisi “mutlu olmak” anlamında değildir?


A.etekleri zil çalmak                                                   B.ağzı kulaklarına varmak.                                      C.gözleri parlamak                                                     D.canı burnunda olmak