Google+ Followers

22 Ekim 2013 Salı

Cümlede Anlam Testi

KİTAPLAR

              Öyle ya, kendini bilmezin bir olduktan sonra bilgili olmanın , bilimin ne anlamı olabilir? Kendini bilmek... İşte en büyük erdem bu. Sokrates’in çağdan çağa yankılanıp gelen en büyük öğretisi de bu. Her doğru, güzel, iyi olan şey, önce kendini bilmekle, tanımakla başlar çünkü. Kendini kusurlarıyla erdemlerini, güçleriyle güçsüzlüklerini iyi tanıyan kemse hem güçlü olur, hem de çevresiyle insanlarla olan ilişkilerini daha iyi düzenleyebilir. Dolayısıyla da mutlu olma, başarı kazanma olasılığı yüksektir.            Kitaplar uyarıcıdır, dosttur çoğu kez. Ama doğayla, gerçekle, insanla aramızda duvarlar örmemelidirler. Bizi insana, doğaya, ışığa götürdükleri ölçüde yararlı ve değerlidirler. Gözümüzü açtıkları oranda dostturlar. Çevremize sağlıklı bakmamıza yardım ettiklerince arkadaştırlar, önderdirler.

( İlk üç soruyu parçaya göre cevaplandırınız. )

1)Yazıya göre kendini iyi tanıyan kimse için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Başarı kazanma olasılığı yüksektir.
B) Çevresiyle iyi ilişkiler kurabilir.
C) Mutlu olma olasılığı yüksektir.
D) İnsanları istediği gibi yönetebilir.

2)Aşağıdaki özelliklerden hangisi kitapta bulunmamalıdır?

A) Çevremize sağlıklı bakmamıza yardımcı olmalıdırlar.
B) Doğayla, gerçekle, insanlarla aramızda duvar örmelidir.
C) Dostumuz olmalıdır.
D) Bizi doğru bilgilendirmelidirler.

3) Sokrates’in çağdan çağa yankılanıp gelen en büyük öğretisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini bilmek.                C) Çok okumak.
B) Doğruyu bulmak.             D) Güçlükleri yenmek.+

  “ Özlediğin nedir diye sorsanız;
    Kıyısında çimenlerle bir dere
    Ve berrak gök yüzünde ebem kuşağı,
    Hava kirliliğinden, makine gürültüsünden uzak;
    Beton yığınlarından azade,
    Tabiatın kucağında yaşamak,
    Şu üç günlük hayatı...”
 (4,5,6 ve 7. soruyu yukarıdaki şiire göre cevaplayınız.)

4.) Şair için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Hayattan zevk aldığı
B) Bozulmamış bir çevre istediği
C) Rahatına düşkün olduğu
D) Şehir hayatını sevdiği

5.) Son mısradaki “Şu üç günlük hayat...” sözüyle anlatılmak istenen nedir?

A) İnsan ömrünün kısalığı
B) Şairin ömrünün üç günü
C) Günlük hayatın zorluğu
D) Gününü gün etme arzusu

6) Şiirin konusuna göre çeşidi aşağıdakilerden hangisi olabilir?


A) lirik        B)didaktik         C) pastoral         D) epik

7- Aşağıdaki atasözlerinden hangisi iş ve çalışma ile ilgili değildir?
A) Yatanın yürüyene borcu var.
B) İşleyen demir pas tutmaz.
C) Gezen tilki, yatan aslandan yeğdir.
D) Az ateş çok odunu yakar.

8- “Öğrenciler okul bahçesinde toplandılar.”
cümlesinde, altı çizili tamlamanın türü nedir?

A) Belirtili isim tamlaması
B) Zincirleme isim tamlaması
C) Takısız isim tamlaması
D) Belirtisiz isim tamlaması

9- Bazıları dersini ona yaptırırdı.” Cümlesinde altı çizili zamirlerin çeşidi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A)    belgisiz – kişi                                   C) Kişi - İşaret
B)    Kişi – soru                                      D) İşaret – Belgisiz

10-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili isimlerden hangisinde yönelme hal eki kullanılmıştır?

A)    Eve bir türlü gidemiyordu.
B)    Ondan ayrıldı sonunda.
C)    Kitabı yırttı birden.
D)    Bahçede çiçekler açmaya başladı.

11- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde niteleme sıfatı vardır?

A)    Bir ekmek ve bir domatesle karnını doyurdu.
B)    Bizi almaya o gelecekti.
C)    Bazı öğrenciler gelmedi.
D)    Yeşil kazağı tellere takıldı.

12- Aşağıdakilerden hangisi, belirtili isim tamlamasıdır?

A) ağaçların arası          B) üç çocuk
C) uçak yolculuğu         D) çiçek bahçesi